Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2021-11-16T15:42:52+01:00

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Jeunesse te Hilversum Nederland

Wij geloven dat bij de verkoop van onze product naar consumenten toe enig huidadvies en uitleg hoort wij adviseren daarom ook aan de trainingen mee te doen. Aangezien er via internet verkoop dit niet plaats kan vinden mogen onze producten in geen enkel geval via een webshop aan consumenten aangeboden worden.

Onze producten dienen alleen door professionals ingekocht en verkocht te worden dit uitsluitend in een salon.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons
aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden
verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst
aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens
rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de
koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de
voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts
het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden
van de koper doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan
ook.

Artikel 2. Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het
doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order
geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde
orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid
bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en
dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet
op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij
ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order
schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten
overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze
orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze
orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze
medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door
onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde
van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,
fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,
verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren
optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht
om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder
dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts
indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen
dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde
prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na
ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te
roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit
zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een
boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de
overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene
voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.
Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen
de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch
is voor rekening van de koper.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op een naar ons
oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen
plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een
afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in
artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis
tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande
ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de
gegevens die hij ons verstrekt heeft.
De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door
ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de
gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het
bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de
koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en
voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte
wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk
waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na
factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis
worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke
nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de
betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te
verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een
zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan
het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld
in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons
geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar
aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor
doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit
door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n
termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden
sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door
derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)
aanspraken doen gelden.
Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en
materiaalfouten.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende,
door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat,
uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken
c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur
met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover
de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking
hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor
bedoeld.
3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken
reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting
onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake
is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de
middelen rechtens aan te tonen).
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte
schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door
de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden
ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke
levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te
zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending
verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van
de koper onder derden op te slaan.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de
uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet
tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de
koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van
al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons
geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht
van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos
pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde
daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan
derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan
is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien
niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te
dragen.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar
ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen
dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande
laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name
behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot
schadevergoeding aan te spreken.
5. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te
verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Verkoopvoorschriften

1. De Jeunesse producten mogen uitsluitend worden verkocht vanuit een schoonheidsinstituut
in combinatie met deskundig advies aan de consument.
2. Koper mag de Jeunesse producten niet via webwinkels, ambulante handel en detail handel verkopen.
3. Koper mag de Jeunesse producten niet verkopen aan partijen die de Jeunesse producten willen
doorverkopen aan personen of bedrijven die de producten willen verkopen op wijze zoals beschreven in
artikel 9.2 is ook niet toegestaan
(indirecte verkoop via webwinkels, ambulante handel en detail handel)
4. Het aanprijzen van Jeunesse producten op websites die niet gericht zijn op directe verkoop
is wel toegestaan.
5. Groothandels die Jeunesse producten willen verkopen mogen dit met schriftelijke toestemming
van Beauty Trading LTD doen op voorwaarden dat alleen verkocht wordt aan ondernemers in de
beauty branche en dat de prijzen zijn afgeschermd middels een inlog met gebruikersnaam en
wachtwoord. Voor het verstrekken van de inloggegevens dient de aanvrager het Kamer van
Koophandel nummer te hebben overlegd.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen,
ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening,
in beide gevallen voorafgaande aan de levering, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Klant mag betalingen niet verrekenen.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor
een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover
voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze
verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene
recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering
van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de
verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins
ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op
schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan
wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is,
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke
rente, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk
zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van / 50,– alles
exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet
betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land
bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch
omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op
voor ons nadelige wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3
bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op
de hoofdsom en de lopende rente.
5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor
de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of
gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden te vorderen.
6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een
kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, vertraagde levering vanuit de leverancier, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)
instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen
zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de
koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane
overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter van het
arrondissement waar Salon jeunesse gevestigd is.

Artikel 14. Verzuimbeleid

Bent u verhinderd? Wij hanteren het volgende verzuimbeleid.

Graag 48 uur (tijdens onze werkdagen) van tevoren afmelden. Helaas zijn wij anders genoodzaakt om 50% van de behandeling door te berekenen, met een minimum van 25 euro.

Bij een no-show, wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

Wij proberen altijd iemand van de wachtlijst de vrijgekomen plaats in te laten nemen. Indien dit het geval is, vervallen de verzuimkosten.

*2009 niets van deze website, online media kanalen en papieren oplage mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. Dit heeft betrekking op logo’s, teksten, foto’s en welke uiting dan ook.